Dolgozók Lapja, 1986. augusztus (41. évfolyam, 180-204. szám)

Egyetlen werder havel

Dolgozók Lapja, Az évenként megújuló együttműködés tartalmazza fiatalok és csa­ládok csereüdülését. Jómagam júliusban jártam a családosok számára biztosított üdülőházban, s alkalmam volt betekintést nyerni nemcsak a környék, hanem a gazdaság munkájába is.

Csak nagyon röviden, a A Hável-folyó itt, közvetlen Potsdam alatt hat ágra szakad és egész tórendszerrel- öleli körül a városkát, amelynek neve ónémet nyelven Szigetet je­lent. A városka és környéke lakossága itt talál munkát. Maga Werder macskaköves utcáival, alacsony házaival vi­déki város benyomását kelti, de meggyőződ­tünk róla, hogy a körzet ellátása tekinteté­ben semmivel Sem marad a jelentősebb te­lepülések mögött. Karl Hinze, a gazdaság technológusa vál­lalkozott arra, hogy gyakorlatban és szóban bemutassa a gazdaságot.

Az egészet bejárni a nagy távolságok miatt szinte lehetetlen, ezért egy hatalmas epertáblába kalauzolt el, ahol éppen egyetlen werder havel komáromi kombinát 13 fiatal dolgozója szedte az értékes gyümölcsöt, majd egy méreteiben lenyűgöző hűtőházat tekin­tettünk meg. Míg az eper­szedés tart, ez a dolgozók létszáma napi Két hűtőházunk van, az egyik 12 ezer, a másik 3 ezer tonna kapacitású.

Befejeztük a múlt évi alma kitárolását — s már Ber­linben. Potsdamban, Drezdában mérik a gyümölcsöt.

Napi kirándulások Berlinből a német szeretőhöz

Amikor a hűtőházban egy-egy szektor kiürül, azonnal gombával telepítjük be, mert egy percig sem szabad kihasználat­lanul hagyni semmit. Sem helyet, sem em­bert, így aztán a hűtőházak is váltanak — {árolásról gombára.

Az enyészeté lett a volt NDK két építőtábora, ahová vasi középiskolások is jártak Sz. Hirdetés Hirdetés Hirdetés Bochow és Phöben. Valószínűleg ismerős nevek azoknak, akik a as években voltak középiskolások, ha pedig a kőszegi Jurisich Miklós gimnáziumba jártak, akkor biztosan tudják, miről van szó. Bochow Tóth Kálmán Tóth Kálmán szombathelyi városi képviselő hozott nekünk néhány képet és pár történetet a Berlin melletti táborokról. Mai szemmel már ironikus, hogy a szervezet neve magyarul Szabad Német Ifjúság volt, miközben a német kommunista párthoz tartozott.

Akinek nem jut így hely, azok mennek a gyümölcsösbe a csúcs­munkákat segíteni. A hekjáros meggyesből betakarítottunk t termést. Kilencven hektáron termelnek karfiolt! Évi tonna paradicsom kerül a vásárlókhoz innen. A fennmaradó te­rületen szilva, őszibarack terem, összesen 12 ezer tonna gyümölcs betakarítása az évi fel­adat a kis Werder nagy gazdaságában, ame­lyet joggal neveznek Berlin éléskamrájának.

Az enyészeté lett a volt NDK két építőtábora, ahová vasi középiskolások is jártak

A szállítást egyszerűsíti, hogy Berlin közel van. A gazdaság állandó létszáma A fő­munkák idején aztán több ezer diák és al­kalmi munkás van a területen.

Itt a Nagy segítséget jelentenek a lengyel fiatalok, akik szeptemberben is tudnak dol­gozni, ugyanis ott akkor még nincs tanítás.

Ugyanennyit bérelünk a környező üzemektől. A szállításért nem fi­zetnek a fiatalok, étkezésért napi két és fél márkát.

egyetlen werder havel ismerje meg a kis és nagybetűket

A diákok teljesítménybérben dolgoz­nak. Aglindowi táborban most például Egyetlen werder havel, a Jókai gimnáziumból van itt 80 diák. Volt alkalmunk találkozni néhányukkal, például Tóth Zsuzsival.

Brandenburg

Bán Andreával és Révész Ezért vagyok egyetlen férfi, valamennyien csónak­ba ültek egy este. Reggel négykor ébresztő, hattól kedvezmény kelheim tart a munka­idő, s a norma sem csekélység. Cseresznyé­ből egy kosár speciális, egyforma háncsko­sarak ezek 5 egyetlen werder havel, eperből 2 kg, az előbbiért 1,50—2,00 márka az ellenérték, az utóbbiért 0,80—1.

Egy-egy jól teljesítő cső-- port átlaga 20—22, illetve 25—40 kosár. Leg­jobban a nyírségi fiatalokkal megy a mun­ka.

egyetlen werder havel online társkereső iroda stiftung warentest

De a többi csoporttal is elégedettek. Révész Gabi, a komáromiak éllovasa márkát egyetlen werder havel, az ugyancsak I b-s Andrea is márka elköltenivalót dolgozott össze. Tóth Bertalan, a komáromi kombinát dolgo­zója — felesége a Jókai gimnázium pedagó­gusa — elmondta, hogy a gyerekek becsü­letből 'is megfogták a munka boldogabbik végét, s nem egy van közülük, aki szívesen visszatérne a következő évben.

Mivel a gazdaság termelése felett az FDJ ifjúsági szervezet vállalt védnökséget, így ifjúsági titkár minden'táborban van, ők old­ják meg a problémákat, rendezik a progra­mokat.

Egyébként minden csoportot felvisznek Rostockba a tengerhez, csekély térítés ellenében autóbuszt adnak Potsdam, Brandenburg, Berlin megtekintéséhez. Beszéltünk olyanokkal köztük Emil Genz- zel.

egyetlen werder havel ülés nő valdahon

Rövid idő — kevés benyomás, de amitsze- reztem, maradandó. Láttam dolgozni az ot­taniakat. Bizony, bizony a munkaidőalap ki­használtsága sokkal magasabb, mint itthon.

egyetlen werder havel férfi keres nőt business

Nem téblábol senki, pontosan, gyorsan, cél­tudatosan dolgoznak. A megélhetés nem túl drága, az élelmiszerárak jól igazodnak a ke­resetekhez.

A magánéletben nyoma sincs a kivagyiságnak. Egyik sem ütött el a másiktól.

Egyik sem volt ka­csalábon forgó palota, egyformán egyszerű, praktikus — tiszta, rendezett kis porták, vé­gükben csónak, hiszen- az egész egy tóparti üdülőtelep. Az udvarokon bu­ja, zöld gyep, pénteken, szombaton kiköltözik a család, s akár esik, akár fúj — fürödnek, szórakoznak, s vasárnap időben útrakelnek általában Trabanttal Berlinbe, Potsdamba, de még drezdai családdal is találkoztunk.

Werder zárójelben még mindig mellette a egyetlen werder havel elnevezés: Hável nyugodt, csendes hely, alkalmas a pihenésre. Arról nem is beszél­ve, hogy negyedórányira történelmi emlék­hely — a potsdami egyezmény aláírásának helyt.

Röviden ennyi a tapasztalatokról — a munkáról, üdülésről, két gazdaság gyümöl­csöző cserekapcsolatáról. Adám Éva Ne csak az évfordulón Mintha az évforduló késztetne vagy kötelezne az emlékezésre, hogy azután újabb tíz évig megint hallgassunk. Tíz­évvel ezelőtt igazán méltó­képpen emlékeztek a fényes szelek időszakára a népi kollégiumi mozgalom elindí­tói, szervezői, vezetői, az egykori Györffy-kollégisták sok száz vagy ezer volt népi kollégistával együtt, összegyűjtötték, rendezték, s szép könyvekben megjelen­tették a mozgalom történe­tét dokumentáló- írásokat.

egyetlen werder havel és megismerni minket jobban,

A Nemzeti Ga­lériában képzőművészeti ki­állítás jelezte a népi kollé­giumokban induló tehetsé­gek útját. Végül a Madách Színházban a népi kollé­gistákból lett művészek mű­sorával, a kollégiumi estek hangulatát idéző beszélge­tésekkel. Mindez felidéződött ben­nem a mostani évfordulón, s eszembe jutottak Nagy László reflexiói a tíz évvel ezelőtti ünnepléssel kapcso­latban.

Ha akkor emlékalkonyat volt, akkor ez a mostani már valóban emlékest. So­kan hiányoztak. Nemcsak azok, akik örökre eltávoz­tak, hanem az élők közül is.

Azegyik Gyorffy-kollégista a stafétabot átadásáról be­szélt. De vajon átveszik-e? Lehet-e folytatni azt, amit mi annak idején elkezd­tünk? A közelmúltban egyetlen werder havel fiatalok kerestek meg, hogy interjút kérjenek, illetve anyagot gyűjtsenek a népi kollégiumokról írandó év­folyamdolgozatukhoz.

egyetlen werder havel 100 kamerun társkereső

Ezek a találkozások arról győztek meg, hogy a mai fiatalokat őszintén érdekli a népi kollégiumi mozgalom története, sorsa, hagyomá­nya, de úgyszólván semmit nem tudnak róla.

A KISZ- által közreadott értékelő és bíráló idézetek, csak növel­ték a homályt. A tíz évvel ezelőtt megjelent egyetlen werder havel nem volt méltó vissz­hangjuk, s nem juthattak el az olvasókhoz. Ideje lenne egy rövid ismeretterjesztő könyvet kiadni a népi kol­légiumok történetéről.

Pozsgay Imre a mostani kollégiumi emlékesten ar­ról is beszélt, hogy a népi kollégisták a es években olyan értékrendet valósítot­tak meg életükben, amely egyetlen fél saarland mai megzavarodott értékrend- szerben is példa lehet. A pél­dát azonban először meg kell ismerni, hogy követni le­hessen. Ezt köve­tően július án megala­kult a NÉKOSZ a Népi Kollégiumok Egyetlen werder havel Szö­vetségejúlius én pe- dik Rajk László belügymi­niszter egyetlen werder havel szó­lította fel a egyetlen werder havel tör­vényhatóságok vezetőit a népi kollégiumi mozgalom támogatására.

Július Az első évfordulón méltán ünnepelhették az eredmé­nyeket a Györffy-tkollégis- ták a demokratikus pártok vezetőinek részvételével. Az első év eredménye: 70 népi kollégiumban kollégis­ta. A centenáriumi év ter­ve: népi kollégium, 10 népi kollégista. Üjabb esztendő elteltével, nyarán ezen a napon egy beadvány súlyos politikai hibákkal vádolja a NÉKOSZ vezetőségét.

Ennek követ­keztében az MDP Egyetlen werder havel Bizottsága határozatot ho­zott a népi kollégiumi moz­galom helyzetéről és a ve­zetők hibáiról.

A kerti vizekre korlátozások vonatkoznak szerdától - Werder (Havel)

A legsúlyo­sabb hibák: a párt iránti hűtlenség, liberializmus, né­pi romantika, gőgös elzár­kózás, túlzott öntudat, a szakmai képzés elhanyago­lása. A bírálat nem volt alaptalan, de az igazi okot az adta, hogy a kialakuló személyi kultusz és a merev dogmatikus politika koncep­ciójába nem illett bele a NÉKOSZ a maga sokarcú- ságával, valóságos önkor­mányzatával és demokratiz­musával.

E néhány dátum, néhány esemény dióhéjban a mozga­lom rövid története.

A szocialista teoretikusok könyveiben valóban nem ol­vashatunk a népi kollégiu­mokról, de a társadalmi valóságból elementáris erő­vel kibontakozó mozgalom mélyen gyökerezett a ma­gyar múlt haladó hagyomá­nyaiba.

A demokratikus és humanista szellemű protes­táns kollégiumok Pápa, Debrecen, Sárospatak stb. Igaz, hogy a sze­gény gyerekek közül csak keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy bekerülje­nek ezekbe a kollégiumokba. Az is nagy dolog volt; hogy Bethlen Gábor-alapítvá- nyokkal évente 40 szegény­sorsú jobbágygyerek tanítá­sát tette lehetővé.

Berlin – Magdeburg vasút

Így év alatt székely fiú végezhette el a főiskolát. A felszabadulás után pedig három év alatt 10 sze­gény sorsú fiatal előtt vált szabaddá a felemelkedés út­ja. Felszámolását éppen ezért jóvétehetetlen súlyos történelmi tévedés­nek kell tekinteni. Sajnos ezt az emlékülése­ken, emlékesteken sem si­került felidézni.

Kezdőlap A kerti vizekre korlátozások vonatkoznak szerdától - Werder Havel Április 1-jétől ideje megtakarítani a vizet az ivóvíztartály cseréje miatt. Az egyetlen dolog, amit nem szabad visszatartani, az a kézhigiénia A werderi Havel ivóvíztartály éve üzemel. Gondoskodott arról, hogy a víz csúcsidőben is távozzon a csapokból.

Végül hadd ajánljam, bár nem sok re­ménnyel, a közös népdal­éneklést. Nevezhetik né­pi romantikának is. Sívá- rabb az élete annak, akit ilyen élmény nem lelkesít.