A LÓCITROMTÓL NAPJAINKIG

Egyetlen állvány vezető berlin

Csak kacagok azon, ahogy az éltes férfiak cukros mázba merítik ifjúkori emlékeiket, akárcsak meghatott nyilatkozataikon, miszerint valamikor minden milyen szép volt Ám a dadaisták nem ültek a kávéházakban, hanem valóban bűnözők voltak. Hogy oda ne rohanjak!

egyetlen állvány vezető berlin

A jó öreg Richard soha életében nem tett semmi gonoszat, és minden este rendesen ott ült a Nyugat kávéházban, ahol például sem Baadert, sem engem nem lehetett túl gyakran látni. Ez a bűnöző-romantika, amit mindenekelőtt Ferdinand Hardekopf és külföldön Walter Serner vagy Francis Picabia népszerűsített, nem volt más, mint platonikus játék a szavakkal - kivéve Franz Jung esetében, aki valóban bűnös dolgokat társkereső oldal svájc ingyen vagy idézett elő híveinél.

A hamis vagy igazi bűnözés egyetlen pillanatig sem érdekelt sem engem, sem Baadert vagy Schwitterst, éppoly kevéssé, mint Ballt vagy Egyetlen állvány vezető berlin. Ha a többiek ezzel palástolták tapasztalásra való képtelenségüket - nekünk elég teendőnk volt flörtöl tippek és trükkök nőknek saját dolgainkkal.

Lehet, hogy - mint állítja - Manolesco, a híres román csaló volt Huelsenbeck eszményképe, de én ezt egy pillanatig sem hiszem. Ez csak irodalmi háryjánoskodás. Ami megnevettetett, amit csodálatosnak találtam, azok Köpenick Vogt nevű cipészének csínytevései voltak, vagy a kis idates kamu oldal Domela Hohenzollern-hercegi szerepe; annak demonstrációs értéke, hogyan lehetett katonai vagy fejedelmi attributumok használatával az átlagembert a leghihetetlenebb ostobaságokra rávenni - ez kívül esett a gengszterség, a "félvilág" területén, ami végső soron nagyon nyárspolgári.

A nyárspolgáriság engem soha nem késztetett csodálatra vagy utánzásra. Amikor a köpenicki cipész rosszul borotváltan, kopott civil nadrágban, ám kapitányi díszkabátban, katonai sapkával és karddal felszerelkezve egy laktanyában parancsot oszt egy kompánia katonának, benyomul velük a köpenicki városházára és a polgármestertől a városi pénztár átadását követeli - akkor ez homéroszian szép.

Amikor Jung úr híveivel apróbb disznóságokat hajtat végre és úgy intézi a dolgot, hogy mindig a marionettek mennek a dutyiba, nem pedig ő, akkor ez nem más, mint - nos, inkább ne mondjuk ki, micsoda. Van néhány apró különbség, és nem számít már a pseudologia phantastica- val való mentegetőzés, vagy egyetlen állvány vezető berlin, hogy az embernek "mindent meg kell ismernie".

Még a nagy gonosztettek - Jung követett el ilyeneket - sem bizonyítják a bátorságát vagy "új morálját". Mindenesetre a mi jó öreg Huelsenbeckünk nem volt bűnöző, és ha jól tudom, nem szívott sem kokaint, sem morfiumot, sem heroint, ami pedig Jung köreiben igencsak közkeletű volt.

Mellesleg sosem tudtam megfigyelni a szellemi képességek állítólagos növekedését, amit ezekkel kellett volna előidézni. Talán túl kicsinyes dolog részemről - de nem érdekelt.

Egyetlen állvány vezető berlin talán túlságosan is "komoly művész" lettem volna?

egyetlen állvány vezető berlin

De ismétlem, a kispolgáriság az én szememben soha nem volt a különleges intelligencia bizonyítéka. Térjünk vissza Huelsenbeck "En avant Dadá"-jához! Ebben, anno dacumál megtámadta kabije nő keresés többieket, amiért nem voltak politikusak.

Megtámadta Tzarát is az absztrakt művészet iránti vonzódása miatt. Egyetlen állvány vezető berlin, hogy ennek milyen jelentősége volt és milyen messzire ment, bizonyítja egy márciusában Huelsenbeck által írott kiáltvány, amely azonban - mivel Tzara hevesen tiltakozott ellene - Huelsenbeck szándéka ellenére sem jelent meg a nagy Dada-könyvben, amit Mister Motherwell New Yorkban a Wittenborn és Schultznál adott ki.

Íme néhány mondat Huelsenbeck kiáltványából: "E kiáltvány aláírói pontosan tudják, hogy nem véletlenek a modern művészetet ért legutóbbi dühödt támadások. Ezeknek a támadásoknak a hevessége közvetlen összefüggésben van a totalitárius eszmék világméretű elterjedésével, amelyek nem csinálnak titkot a művészetben jelentkező szellemmel szembeni ellenszenvükből, sem pedig abból a vágyukból, hogy a művészetet az édeskés illusztráció rangjára alacsonyítsák.

Ennek a kiáltványnak az aláírói nem politikus gondolkodók, ám úgy gondolják, hogy a művészet területén valami jelentőset tudnak mondani olyan személyes élményből kiindulva, amely tartós benyomást tett rájuk. Ez az élmény - a dadaizmus - sok évvel ezelőtt történt, ám ma még túl korai lenne megjósolni valamennyi kisugárzását.

egyetlen állvány vezető berlin

A dadaizmust ban Zürichben alapították. Aktív mozgalomként már rég minden más dolog sorsára jutott.

egyetlen állvány vezető berlin

Elvei azonban mindmáig élők, és bizonyították életképességüket, noha alapítói, egyetlen állvány vezető berlin és hívei közül sokan meghaltak. Ez a különös, meglepő életképesség meggyőzte e kiáltvány aláíróit arról, hogy a dada-élmény és annak legbenső teremtő elve a modern művészet helyzetére vonatkozó különleges éleslátással áldotta meg őket és másokat. Mivel a dadaizmus teremtő elve túlélte a dadaizmust, így végre abban a helyzetben vagyunk, hogy mi magunk mondjunk róla igazságos ítéletet.

Minél többet gondolkodunk rajta, annál inkább láthatóvá válik, hogy a dadaizmusban kifejlesztett teremtő elv azonos a modern művészet elvével. A dadaizmus és a modern művészet lényegi alapfeltevéseiket tekintve azonosak, következésképpen azok a félreértések, amelyek a modern művészettel kapcsolatosan felmerülnek, azonosak azokkal, amelyek a dadaizmust alapítása, óta kísérik. Minden lehetséges félreértést megelőzendő e kiáltvány aláírói szeretnék megállapítani, hogy ez a dokumentum nem egy valamikori bűnöző gyónása, aki elfogadta az Y.

Nem szabad összetéveszteni egy olyan könnyű erkölcsű hölgy tiltakozásával sem, aki pályafutása végén magáévá teszi az erényes viktoriánus erkölcsöket. Ez a kiáltvány sokkal inkább olyan egyetlen állvány vezető berlin őszinte nyilatkozata, akik felismerték egy konstruktív mozgalom szükségességét és örömükre felfedezték, hogy soha nem voltak messze egy ilyen mozgalomtól.

A legrosszabb, amit mondhatunk, az az, hogy a világ valóban szomorú kutyaszorítóba került, ha maguk a dadaisták látják szükségesnek, hogy aláhúzzák természetük és elveik pozitív és konstruktív oldalát. De nézzük meg a dadaizmus követel-oldalát! A hitel rovatban áll mindenekelőtt az a vitathatatlan tény, hogy a dadaizmus lett sok művészi és filozófiai mozgalom atyja és nagyatyja; azt az állítást is megkockáztathatjuk, hogy a dadaizmus élet-tanítással látott el bennünket, amikor kifejezte azt az elvét, miszerint az önmagunkról való lemondás legtávolabbi Thule-szigetét kell elérni ahhoz, hogy megtaláljuk az önmagunkhoz visszafelé vezető utat.

A szürrealista mozgalom, melyet André Breton alapított akinek az írásait ebből a nézőpontból újra kellene olvasnia dadaizmus egyik letéteményese. A szürrealizmus vállalkozott arra, hogy a dadaizmus szellemi elképzeléseit művészi teljesítmény révén megvalósítsa.

egyetlen állvány vezető berlin

Küzdött a mágikus valóságért, amelyet mi, dadaisták elsőként tártunk fel konstrukcióinkban, kollázsainkban, írásainkban és táncainkban a "Cabaret Voltaire"-ben. Mivel a dadaizmus filozófiai következményei pozitív reakciót jelentenek a negatív, neurotikus és agresszív kiáltványok hosszú sorával szemben, ezért a dadaizmus lezárása és elutasítása volt és marad annak, amit Rimbaud, Strindberg, Ibsen, Nietzsche és mások mondtak.

Museum Neukölln, Berlin Sörösüveg, vécécsésze, rapper sapka és mamutállkapocs nem kell minden áron egy jó helytörténeti kiállításhoz, ám a berlini Neukölln Múzeum bebizonyította, milyen jó, ha van. Mamutállkapocs A legjobb mégis a kupac lócitrom. Fehér kartonon ízlésesen tálalva, henger alakú üvegtárlóban elhelyezve. A német főváros legtöbb nemzetiségű kerületében ugyanis több szempontból rendhagyó helytörténeti tárlatot rendeztek.

Tudat alatt vagy félig tudatosan a dadaizmus sok olyan megfogalmazást előre jelzett, amelyek most közkeletűek - pl. Sartre egzisztencializmusa.

Viharos Berlin

Nem tévedés, hogy Sartre az "Új- Dadának" nevezi magát. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy lényeges különbség van a dadaizmus és az egzisztencializmus között. Az egzisztencializmus elsősorban negatív, ezzel szemben a dada megélte a csapdák, hogy elkerüljék a társkereső oldalak kétségbeesést, azt kifejezte a művészetben, és ebben a "teremtő részvételben" önmagában találta meg saját terápiáját A dadaista magatartás ereje és egysége egyszerűvé teszi e kiáltvány aláírói számára, hogy egyetlen állvány vezető berlin egyszer kinyilvánítsák, miszerint elutasítják a művészetnek propagandaeszközként való felhasználását.

A művészet szellemi, és a szellem elsődleges tulajdonsága a szabadság. Az alkotó kifejezés az ember valódi egyetlen állvány vezető berlin kifejezése, azonos az isteni teremtő aktussal. Ezért aztán blaszfémia a művészetet az állam függvényévé tenni, vagy lealacsonyítani azzal, hogy érthetetlen politikai elméletek illusztrálására kényszerítjük. A művészet szellem, és mint ilyen nem ismerhet el maga fölött urat, sem az arisztokratákat, sem a proletárokat.

Csupán egyetlen úr előtt hajolhat meg, ez az úr pedig a világ Nagy Szelleme. Pontosan ez AZ, amit Tzara valamikor, ben! Mellesleg az "ötlet" Ludwig Rubinertől származott, ám mindamellett hamis volt: szerinte minden emberi vagy művészi tett politikai!

Ez egy festmény, amely nem szerepelhet egyetlen könyvtárban sem, és soha nem volt kiállítva, mert az egykori dokumentumfilm-készítő, Friedrich W. Kurt Mühlenhaupt sokáig jelen volt a Kreuzberg Marheineke vásárcsarnokban, ahol a Tallózó Galéria átfogó kiállítást rendezett számára. A Berlinische Galerie felé vezető úton Stephan Balkenhol 3,50 méter magasával találkozunk Bronz szobor "kiegyensúlyozó aktus" az Axel Springer kiadó előtt. Csak néhány lépésre attól a helytől, ahol egykor a Berlint megosztó fal futott végig, ez a festett ember tíz éve egyensúlyozik - ismét a falon.

Tzara jellemző módon Huelsenbeck es kiáltványára válaszként írt egy dada kiáltványt, amelyben meglehetős pontossággal megismétli azt, amit Huelsenbeck írt, azzal a különbséggel, hogy sem Ballt, egyetlen állvány vezető berlin pedig Huelsenbecket nem említi "a franciaországi első órák igazi dadaistáinak" névsorában, mert hiszen a dada négy évvel korábban egyetlen állvány vezető berlin, nem pedig - mint ő folyamatosan bizonygatta - "egyes egyedül ő találta ki és alapította".

Hogy milyen feledékenyek az urak! És milyen nevetséges, amikor Más szavakkal: a művészet különleges emberek arra való képessége, hogy önmagukat életszimbólumokban fejezzék ki saját maguk és a közösség hasznára És Baader?

Johannes Baader, aki június én született Stuttgartban, egy éleselméjű és hazudozós monomániákus, egész életében "a mennyei felhők közé visszatért Jézus Krisztusnak" tartotta magát. Ezt a szűk látókörű és kevésbé tehetséges emberek kifogásolták nála, én azonban felismertem, hogy ő képes volt egy eszméért - mint mondják - fejjel menni a falnak. Baader a megfelelő ember volt a dada számára természetes irrealitásából fakadóan, amely mégis kéz a kézben haladt egy rendkívül gyakorlatias szemlélettel.

Természetesen megbukott, de egyetlen állvány vezető berlin próbálkozás új volt, és már maga az ötlet is dadaisztikus. Ugyanennek az évnek a júniusában számomra, Franz Jung és Johannes Baader számára világossá vált, hogy véget kell vetni a nagy tömegek néma dermedtségének. Franz Jung adta ki a parancsot, nekem kellett szállítanom a terveket. Azt mondtam magamnak, hogy az általános alárendeltségi helyzetnek lökésre van szüksége.

Pszichológiám a következőképpen működött: minden ember a saját akarata és az idegen tekintély közötti kompromisszum.

FLANEUR - Berlin földrajzi központja Kreuzbergben

Meg kell próbálni az idegen tekintélyt alárendelni a saját akaratunknak. Ehhez egy olyan megszállott, mint Baader, megfelelő exponensnek tűnt. Kimentem vele a Südende mezőire, errefelé lakott akkoriban Jung, és azt mondtam neki: "Ez mind a tied, ha azt teszed, amit mondok. Braunschweig püspöke nem ismert el téged, ezért egyetlen állvány vezető berlin tisztátalanná tetted a templomát - ez nem kompenzáció. Az emberek fölé akarlak helyezni.

Mindenkinek jogában áll, hogy isteni legyen. Mától te vagy a Krisztus Kft. Mindenkit meg kell győznöd arról, hogy ha akarja, ő is Krisztus lehet 50 márka befizetése ellenében. Társaságunk tagjaként többé nem alárendeltje egyetlen állvány vezető berlin világi hatalmasságoknak, és automatikusan alkalmatlanná válik katonai szolgálatra. Kapsz tőlem egy bíborpalástot és a Potsdam téren rendezünk egy echternachi táncos körmenetet.

Előtte elárasztom Berlint bibliaszövegekkel - minden hirdetőoszlopon ez lesz olvasható: "a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök. Így a körmenet elmaradt. Ebben a pillanatban tért visza Huelsenbeck Zürichből.

Magával hozott egy varázs-szót, ami alkalmasnak látszott az ismerős francia, hogy köntösként és ürügyként szolgáljon terveinkhez és szándékainkhoz: DADA. Baader csínytevéseivel és ötleteivel egy egész könyvet meg lehetne tölteni. Magától értetődő volt, hogy leírhatatlan buzgalommal vetette bele magát a dadába és annak "szürreális" lehetőségeibe.

Huelsenbecknek a berlini Sezession-ban rendezett első dada-estét követő átmeneti eltűnése után kilenc hónapon át Baaderrel egyedül tartottam életben a dadát: nap mint nap új blöffhíreket találtunk ki, amiket éjszakánkét gépeltünk le és reggel hat óra előtt vittünk be a szerkesztőségekbe, hogy még délben, lehetőleg a "Déli B.

Íme néhány Egyetlen állvány vezető berlin legszebb ötletei közül: "Nobel-díjat követelnek a dadaisták" vagy "A dadaisták - a liberális párt tagjai" vagy "Scheidemann miniszter csatlakozik a dadához" ő az Ebert- Scheidemann-féle kormány szociáldemokrata minisztere voltvagy ami a legnagyobb feltűnést keltette: "Az emberek angyalok és a mennyben élnek". Ezeket a szövegeket többnyire azonnal, kommentár nélkül nyomtatták ki.

Sajnos e "korszak" újságkivágásai elvesztek. Ki csinálhatott volna nagyobb propagandát a dadának minden dadaista közül, mint éppen Baader? Ő maga fődadának nevezte ki magát, én voltam a dadasoph, Huelsenbeck a világdada, Heartfield a montírozódada és Grosz a marsalldada - amint látható, nagyon alárendelt tisztségek.

Vasárnap, Amikor Dryander udvari lelkész el akarta kezdeni a prédikációját, Baader hangosan közbekiabált: "Egy pillanat! Kérdem magától, mi magának Jézus Krisztus?

További cikkeink a témában

Magának tök mindegy Tovább nem jutott, mert rettenetes tolongás támadt, Baadert letartóztatták és istenkáromlás miatt vádat emeltek ellene; ám semmit sem tudtak tenni vele, mert beszédének teljes szövege nála volt, amelyben ez állt: "mert ön nem törődik a parancsaival" stb.

Természetesen valamennyi újság tele volt az esettel. Később, ben Egyetlen állvány vezető berlin Weimarba utazott, a szociáldemokrata kormány központjába. Az ülésterem egyik emelvényéről megint félbeszakította a megbeszéléseket, és az összegyűltek közé szórt egy csomó "A zöld hulla" című, általa írt röplapot.

Ezt még a népgyűlés hivatalos gyorsírásos jelentése is említi, és természetesen az újságok is tűzbe jöttek tőle. Ezek a dadaisták mindenütt rendbontást csinálnak!

Search form

Ha a népszavazás igennel dönt, akkor Baader rendet, békét, szabadságot és kenyeret teremt A levegőbe röpítjük Weimart. Berlin a da-da központja! Éppen a Rajna utca kellős közepén voltunk Friedenauban, narancsszínű ég, kezd alkonyodni a széles, nem túl magas házaktól övezett utcában, két gyepsáv között, a zöldellő fák alatt gördül a villamos. Azon nyomban döntöttem. Anélkül, hogy egyetlen szót is vesztegettünk volna, az utca közepére penderültünk a töltésre, egy erős elektromos lámpa alá, magasra, jó magasra fel a levegőbe.

Vállvetve húztuk elő a könyvecskét és elkezdünk olvasni "kész, méretre szabott poézist", azaz felváltva idéztünk innen-onnan kezdet és befejezés sonnenklar tv egyetlen szabadság mondattöredékeket önkényesen lapozgatva a könyvben, megváltoztattuk a hangokat, a ritmust, az értelmet, elölről hátra egyetlen állvány vezető berlin, hátulról előre, önkéntelenül, habozás nélkül, félbeszakítás nélkül.

Új értelem született és csodálatos kapcsolatok. Hogy nem vettük észre a járókelőket? Mindenesetre nem vettük észre a közönség odafigyelésének egyetlen jelét sem - mi buzgón a tárgynál maradtunk jó negyedóra hosszat. A könyv szavai titokzatosnak tűntek, megvilágította őket emelkedett beszédünk, szárnyakat egyetlen állvány vezető berlin nekik elbűvölt szellemünk, meggyötörték őket az új kapcsolatok, egy értelmen és megértésen túli értelem. De egyszeriben elegünk lett, kész, vége, becsuktuk egyetlen állvány vezető berlin könyvecskét és elindultunk; leültünk egy kis kocsma kerthelyiségében valahol a közelben azt hiszem, a Kaiserallee sarkán voltés ott egy sör mellett szórakoztunk még vagy egy órát, egyetlen lakások gloggnitz általunk kitalált pszichoanalitikus halandzsanyelven beszéltünk, szinte rendes, szabályos szavak nélkül, a lángra lobbantott tudatalatti állapotában, amely minden zugból árasztotta titkait.

Nagyon szép ünnepség volt, nagyon méltó, és végtelenül sajnálom, hogy nem vették filmre. Egyetlen állvány vezető berlin a hangosfilm nem is létezett még. Mint már említettem, Baader fotómontázsokat készített. Montázsai minden mértéket felülmúltak: roppant mennyiségek és hatalmas formátumok. Ebben Schwittershez hasonlított.

egyetlen állvány vezető berlin

Mindenütt, ahol lehetséges volt, egész plakátokat tépett le a falakról vagy a hirdetőoszlopokról és hazavitte, ahol gondosan osztályozta őket.

Volt többek közt egy "Fődada kézikönyve" HADOmelynek napilapok százai szolgáltak alapul, s ezeket naponta új dokumentumokkal és színes foltokkal, betűkkel, jelekkel vagy akár figurális ábrázolásokkal ragasztotta tele a plakátterméséből.

Ezzel egyfajta montázs-irodalmat vagy poézist teremtett. Kár lenne, ha a "Kézikönyv" elveszett volna. Az első HADO Tudjuk, hogy Schwitters a hannoveri házában elképesztően nagy montázsokat csinált, amelyek az egész épületen végighúzódtak. Őelőtte azonban Baader készítette a legnagyobb montázst. Mivel nem készült, nincs róla semmiféle fénykép, ezért itt ismertetem a leírását vagy a "megtekintés útmutatóját", amit maga Baader készített: A nagy Plasto-Dio-Dada dráma: Hagendorf tanító által avagy A Fődada fantasztikus élettörténete Dadaista monumentális architektúra öt emeletben, 3 építménnyel, egy alagúttal, 2 lifttel egyetlen állvány vezető berlin egy cilinderes záródísszel Az emeletek leírása: A földszint vagy a talajszint a születés előtti egyetlen állvány vezető berlin elrendelés és nem tartozik a tárgyhoz.