Navigációs menü

Egyetlen hozott usedom. Visszanéző

Napi jegyzetek. Irányinak irtam: Hogy Perczellel egyetértek egyetlen hozott usedom hogy Klapkával nem állhatok egy kalap alá s hogy miért?

Május Pár szó Kiss Miklósnak kei levelére.

Beszéltem Poroszország nagykövetével. Örülök, hogy Poroszországgal megegyeztünk abban, hogy Magyarországnak segédkezet nyujtunk. Adok Önnek pénzt és a mi még egyebet kért. Ezekkel, támogatva a Bari, Barletta mögött levő hadtest által; körülbelől 28, embere lesz ehhez az expeditióhoz.

Beszélgetések

Persanónak elrendeltem, hogy, ha az osztrák flotta mutatkozni merészelne, semmisítse azt meg vagy zárja el Polába. A tenger szabad lesz, de szükséges, hogy Magyarország is felkeljen.

Megmondtam, hogy számíthat reá; s hogy mikép, hogy Komáromy megteszi otthon a szükségeseket, én pedig Poroszországból megyek expeditióval, onnan hamarébb érek haza s rendelkezhetem. Jól van tehát, folytatá a király, beszélje meg a részleteket Ricasolival és értesítsen engem mindenről, a mit tesz.

Intézzen egy proclamatiót a magyar ezredekhez, szóljon ebben az olaszokhoz is, mert vagy 30,en vannak még Austria szolgálatában és a viszontlátásra — Bécsben.

egyetlen hozott usedom senior férfi találkozó 49

Figyelmeztettem, hogy utasítva legyen követje Berlinben, hogy a király nevében szólhassunk az olasz ezredeshez. Figyelmeztettem Lussin-Piccolóra stb.

egyetlen hozott usedom ismerd münster

Megmondám, miként kell hogy összevágjanak munkálataink, s egy meleg kézszorítással s »á revoir á Vienne«-nel váltunk el egymástól. Ugyanez nap voltam a porosz követnél, gróf Usedomnál. Czélom volt tudatni vele, hogy én a projectált nő találkozó spanyolországban expeditio közül a poroszszal látnám jónak bemenni az országba, mivel így 3 nap alatt benn lehetek, s mindjárt intézkedhetem, mig Garibaldinak 25 napra lesz szüksége Magyarországig érni, még ha nem talál is, a mint hihető, hogy nem fog találni, nagyon nehezítő tactikai akadályokat az osztrák legtöbb erejét a porosz ellen concentrálván, innen nem igen vethetend sok erőt Garibaldi ellenébe.

Szándokom volt tehát megkérni a követ urat; telegrapháljon Berlinbe, van-e vagy nincs kifogás az ellen, hogy, a mint itt az elvben már elfogadott propositiók iránt a detailokat elintézendettük, nyomban Berlinbe indulhassak s 10—15 tisztet utnak indíthassak az ottani magyar organisatio végett.

Mielőtt azonban ezeket csak előadhattam volna is, a követ ur felolvasta előttem azon depęchet, melyet ő az olasz kormánynak ir át a magyar ügyben. Ebből bámulattal láttam, hogy a porosz kormány, a ki minden kitelhető pressiót gyakorolt az olaszra az inneni expeditio végett, maga részéről nem akarja sem a egyetlen hozott usedom zászlót felüttetni Poroszországban, sem expeditiót csinálni Felső-Magyarországra, hanem csak abban jártatja fejét, hogy három-négy magyar tisztet ültessen meg valamely zugban mint depôtcommandót, hogy, ha itt-ott cseppenne egy-két magyar desertor, azokat összeszedje, s aztán, a mint ra egyetlen hozott usedom számuk, bedobja a passusokon … hogy raboljanak s katonák helyett brigansokkal legyen szegény hazánk megajándékozva a porosz király által.

Ezzel vágtam közbe depęche-olvasásának: Ez volna tehát az a »támasza, melyre támaszkodva mondjam én a nemzetnek: »kelj fel! Említett már ilyesvalamit Csáky.

Az első tanácskozmányunkban mindjárt határozottan kinyilatkoztattam, hogy ilyesmihez nem adom kezemet. Ugy látszik, Csákynak volt igaza. A egyetlen hozott usedom határozottsággal mondtam el Usedomnak okaimat a terv ellen, s adtam tudtára eltökélésemet, hogy ahhoz hozzá nem járulok. Irtam a »porosz követnek junius én.

Junius A miniszterium a »rendkivüli hatalom megszavazását« még nem birván a parlamenttől, ügyünkben nem történt előhaladás. A mult hétfőn, junius án közösen szerkesztett propositiók tegnap én este részletes megvitatás alá vétettek Ricasoli miniszterelnök, Jacini közmunkaminiszter, Cerruti külügyi államtitkár s Guerrieri-Gonzaga képviselő egyetlen hozott usedom. Ez ellenpropositiókat Guerrieri-Gonzaga ma reggel kézbesítette Cerrutinak, ki ugyanis azokat ima délben Ricasolinak fogja általküldeni.

Ez utóbbi, egyetlen hozott usedom a kamarák a teljhatalmat a miniszterium számára megszavazzák minek ma délben kell megtörténni, ezen ellenpropositiókat vélemény s illetőleg helybenhagyás végett Pettinengo tábornok hadügyminiszter s Scialoja pénzügyérrel társkereső szolgáltatás külföldieknek. Junius án 10 óra reggel, Lajos fiam Cerrutihoz ment, de nem találta. Találkozott azonban lejövet Cerruti s Guerrieri-Gonzagával, kik éppen Ricasolitól jöttek, egyetlen hozott usedom ismét tanácskozásuk volt.

Ők úgy mondották, hogy semmi végleges határozatot még nem egyetlen hozott usedom, de reménylik, hogy még a nap folytában megállapodás fog létre jönni, mit azonnal közölni fognak. Ez értelemben sürgetőleg irtam Ricasolinak, s Ferencz fiam által, kit levelem átadásával megbiztam, azon szóbeli hozzátételt üzeném, hogy, »ha Türr holnap nem mehetne; a tulságos késedelem folytán menetele majdnem szükségtelenné válnék, s ez esetben inkább ismét a veres inget öltené fel. Ferencz fiamnak, ki előadá szóbeli üzenetemet, egyetlen hozott usedom következőleg válaszolt Ricasoli: »Az ügyek gyors elintézését nemcsak hogy nem ellenzem, de sőt kivánom, s még ma beszélni fogok a pénzügyérrel, hogy a kivánt összeg Türrnek átszolgáltassék.

Már pedig bármennyire el van is határozva az olasz kormány erős egyetlen hozott usedom küldeni Dalmáczián keresztül Magyarországba, ezen expeditio indulhatásáig hetek fognak még eltelni, mert, őszintén bevallva, van bár nagyszámu önkéntes seregünk, de e sereg még éppen nincs szervezve, érvényessége nincs próbára téve, pedig oly expeditiót akarunk és kell küldenünk a dalmát partokra, mely oda nem futni, de verekedni menjen. A mi a magyar nemzet s az olasz kormány közti szerződést illeti, mi el vagyunk tökélve a magyar felkelést hatalmasan segíteni, s nincs szándékunk a háborut limitálni; de ha a harcz folyta alatt s mielőtt a magyar függetlenség végkép ki volna viva, egy vagy más nagyhatalom mint mediator lépne közbe, például az orosz, azt magunkra nem vállalhatjuk, hogy a magyarokért egy ily nagyhatalommal is harczra keljünk, de annyit megigérünk, hogy a lehető egyezkedésben a magyarok ügyét el nem hagynánk.

V–2 – Wikipédia

Olaszország is rizikóval lép a háboru terére, a magyarnak is koczkáztatni kell valamit. De hogy a siker mentől inkább biztosíttassék minden lehetőségek ellen, mindjárt kezdetben energiával kell cselekedni; hogy hamar ura lehessen a magyar önnön sorsának. Ferencz fiam erre azt felelé, hogy ez nekem is legszivbelibb kivánságom, s ezért várom egészen nervosus nyugtalansággal az olasz kormánynyali egyezkedést.

Ez meglesz — felelé Ricasoli. A magyar legio átalakítását is elhatároztuk, de nem tisztekkel kivánnánk szaporítani, hanem magyar zászlót adva nekik, a háboru megismerni a hinduizmus átjövő magyar katonaságnak magvává kivánnánk tenni, mert most még csak négyszázan vannak.

Hogy ez meg fog történni, viszonzá erre Ferencz fiam, az több mint hihető, az csaknem bizonyos, s valószinüleg el fogna kezdődni a desertio, mihelyt atyám kiáltványát a magyar ezredek közt szétszórathatja. De hogy ezt tehesse, meg kell előbb lenni az olasz kormánynyal az egyezségnek, mert a kiáltványnak csak akkor lehet egészen a kivánt hatása, ha így kezdődhetik : »Az olasz király oltalma alatt ismét felütöttük egyetlen hozott usedom magyar egyetlen hozott usedom.

Én úgy értesültem a magyarok hangulatáról, hogy ők az uralkodóházhoz igen csatlakoznak.

Napi jegyzetek. | KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI | Reference Library

Igen, folytatá Ferencz fiam, szentül ragaszkodik a királyság eszméjéhez, a Szent-István koronájához s azon uralkodóhoz, kinek a korona fejét diszíti, de a mostani osztrák császár eddig még nincs megkoronázva, s ha akkor koronáztatná meg magát, midőn már kiütött a forradalom, akkor még a népben elterjedt mystikus pietás a szent korona iránt sem vonhatna el tőlünk már egy embert sem.

Erről biztosíthatjuk a bárót. Annál jobb, ha igy van«, jegyzé meg Ricasoli. Ferencz fiam kérte akkor a bárót, engedje meg nekem hozzá jöhetni, hogy nekem ő maga személyesen mondhassa el a fiamnak mondottakat.

Napi jegyzetek.

Tegnap szólottam Usedommal. Ő említé, hogy a háboru folyta alatt szándékozik a porosz is expeditiót küldeni Magyarországba. Ennek folytán Cerruti és Guerrieri este hozzám jöttek, s az éjfélen túl nem fizet a belga társkereső értekezleten előadták az ellenpropositiókat, u.

A magyar legio reorganisatiója politikai értelemben elfogadtatik.

egyetlen hozott usedom svájc- ből származó 60

Erre nyomban átadtam az alapelveket irásban, melyekre a reorganisatiónak fektettetni kell. Az expeditiót óhajtja a kormány megtehetni. Tehát csak a szándék biztosításáig s feltételes igéretig mehet a kormány, positiv kötelezettségig nem.

RegionalBahn: Viszlát, Usedom-Express!

Nagyon elcsodálkoztam a dolgok e fordulatán reggel óta, tekintve Ricasoli báró reggeli nyilatkozatát. Elmondtam mindent olasz érdek szempontjából, a mit ezen állapodás ellen mondani lehet.

Cerruti azt felelte, hogy ezt elmondották mind ők is, de többre nem kaptak felhatalmazást. Mire azt feleltem, hogy: az expeditio eszméje lévén alkudozásaink tengelye, ismételnem kell, hogy, ha ez nem lesz meg, mi sem igérhetjük, hogy Magyarország felkél. Ez nem is kivántatik Önöktől, viszonzák a biztosok.

Ha lesz expeditio, megvárjuk, hogy Magyarország felkél, ha nem lesz, nem követeljük, hogy felkeljen, ámbár ha mi győzelmesen előre megyünk s a porosz is győzni talál, hibázna a nemzet, ha egyetlen hozott usedom élne az alkalommal. Meglehet, felelém, de ezen eventualitás nem képez tárgyat az olasz kormánynyali alkudozásainkban. Ha azon viszonyok eléállanak s a nemzet spontaneitása hasznát veszi, az az ő dolga, ez nem oly dolog, mely köztünk itt combináltathatnék.

Az olasz folytatná. Itt csak arról lehet szó: szükségesnek látja-e az olasz kormány magára nézve, hogy Magyarország részvétét a harczban biztositsa? Ha igen, mi megmondtuk, mik szükségesek arra, hogy e biztositást én a nemzeti comitéval egyetértésben elvállalhassam. Ha nem, természetesen nem. A kormány megbizottjainak nem lévén hatalmuk e pontra nézve tovább menni, e lényeges pontra nézve a dolog függőben maradt.

Igérték: hogy ujra előadandják okainkat a miniszterelnöknek. Időközben azon elvből indulva, hogy az expeditio eszméje nincs visszautasítva, sőt óhajtatik, s hogy nemcsak meglehet, de hihetőleg meglesz, kivánták, fogjunk hozzá az előkészületekhez mind bent az országban, mind Szerbia, Moldva részéről, hogy az expeditio esetére készen lehessünk.