Szabadbölcsészet

Dél- német újság ismerős

Hír az, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja akadályozni; minden más hirdetés. Hearst A ma ismert hírlapokra, újságokra gondolva, maga a sajtó műfaja igen újkeletűnek látszhat, hiszen a napilapok működéséhez jelentősen iparosodott társadalomnak, viszonylag fejlett infrastruktúrának kell fennállnia - s még sokkal inkább: kiterjedt írni-olvasni tudást feltételez, sőt a szólásszabadság elvének érvényesülését. Mindez pedig így együtt jellegzetesen a

A gyűjtemény textil anyagú ré­sze sok hányódás és vihar után ma is elég ép, a tollas csákók, a fran­cia császárság idejéből való Napo- leon-kalapok, ínsurgens csákók, nem­zetőri füvegek és ruhák a legszebb rendben, színpompában sorakoznak fel egymás mellett.

A megjelentek nagy figyelemmel és érdeklődéssel tekintették meg a múzeumot s fejezték ki köszönetü- ket dr. Barcsay Amant Zoltánnak a múzeum ismertetéséért, valamint azért a gondolatért, hogy gyűjte­ményével Eger látnivalóit, idegen- forgalmi értékeit gazdagította.

  • Argentínai magyarság – Wikipédia
  • Lengyelország egyetlen ünnep
  • Eger - napilap, /2 | Library | Hungaricana
  • Bécs egyetlen rúd

Közhírré tétetik: holnap lakodalom, — aki enni, inni tud, mindenki ott legyen. Dobszóval az egész falut meghívták egg szarvas­kői lakodalmi mulatságra Eger, október Mire ezek a sorok napvilágot lát­nak, minden jel szerint, még min- gig tart az a hét határra szóló la­kodalmi mulatság, amely szomba­ton délután kezdődött meg Eger- bocs községben.

  • BUZINKAY GÉZA: KIS MAGYAR SAJTÓTÖRTÉNET
  • Társkereső, mint címkézett
  • Kis Ujság, január (5. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Legjobb társkereső idősek számára

Mert hiszen akkor is: ma még csak harmadnapja zaj­lik a nagy dinom-dánom, már pe­dig, aki ismerős a falusi lakzik környékén, szombaton már igen sejt­hette, hogy aligha futja ki három nap s három éjszaka, mert nemcsak igen magas, hanem hosszabb is lesz a jókedv a lakodalmas ház környé­kén, hogysem ilyen nyúlfarknyi idő alatt véget érhetne.

A nevezetes esemény n°m is Bo- cson, hanem Szarvaskőn kezdődött s folytatódott is rendje szerint.

Navigációs menü

A szarvaskői Füzér-család, a tisztes molnár-familia fiatal tagja, ifj. Fü­zér Lajos tartotta esküvőjét szép­séges mátkájával, akinek a famí­liája bocsi.

társkereső egyetlen puszta

Szombaton délután kez­dett gyülekezni a rokonság és nász­nép a környéki falvakból, legin­kább Mikófalváról, ahol az öröm­anya rokonsága lakik, de még Hvordan flörtöl mand is.

A Szarvaskő melletti Fü­zér-malomban egybe seregelvén a meghívottak sokasága, kocsikon, szekereken Bocsra hajtattak, az es­küvő megtartására.

komoly társkereső több mint 40 év alatt ingyenes

A kis bocsi templom áhítattól sugárzó, öreg boltívei alatt el se hangzott még a boldogító igen, amikor a Füzér- család kívánsága szerint, a szarvas­kői kisbíró, hivatalos tekintélyének egész méltóságával megállt a falu főterén s ékes szóval adta tudtára mindenkinek, akinek fülei vannak a hallásra, hogy a holnapi nap, azaz vasárnap, az igaz örömök napja lészen.

A szarvaskőiek holmi adó- elengedésre nő keresi barátság fes s csak akkor veresedett el a fülük hegyétől egé­szen a tövéig s kezdtek mozogni a roppant nyeldeklők, amikor a dob­szó után a kisbíró meghirdette az invitációt a holnapi lakzira, ahová a falu minden népe hivatalos, rang és rendre való tekintet nélkül.

dél- német újság ismerős A mulatság szombaton Bocson kezdődött s tartott egész éjszakán át, ez azonban kismiska volt a vasárnap Szarvaskőn folytatódott dínom-dánomhoz, amelyen a hívás szerint meg is jelent illendően az egész falu apraja-nagyja. Hogy mennyi töltött káposzta, ludas kása, tészta és ital került terítékre, erről egyelőre nincsenek adataink, de hogy ilyen földi örömökben sem lehetett hiány, az megállapítható a Füzér­malmi kamarák s hordók apadásá­ból is. Hét év alatt egymillió pengővel maradt adós egy dél- német újság ismerős textilkereskedő Eger, október Egyik budapesti lap érdekes alak­ban és feltűnő következtetéssel is­merteti az egri Pollák textilcég negyedik kényszeregyezségéuek kö­rülményeit.

Pollák Fülöp egri textilárúkeres- kedő — írja a lap — rövid pár év alatt immár negyedszer fizetéskép­telen és így óta közel egymil­lió pengővel sikerült adós maradnia hitelezőinek.

ismerkedés oldal 89

Pollák Fülöp egri tex­tilkereskedő először ban jelen­tett fizetésképtelenséget, dél- német újság ismerős A kétéves kíméleti idő eltelte után ben újból fizetésképtelenséget jelentett s ekkor Alig telt el újabb két év és januárjában ismét fizetésképtelen a Pollák cég, amikor Pollák Fülöp még maga sem tudja, vájjon kényszeregyességi, vagy ma- gánegyességi úton rendezze újabb inzolvenciáját, de máris jelentkezett a Magyar Hitelezői Védegyletnél, bejelentette passzivitását, és a Véd­egylet rendelkezésére bocsátotta a hitelezők jegyzékét azzal, hogy egyelőre még ajánlatot tenni sem tud, mert a saját státusát nem is­meri.

Ez a fizetésképtelenség-sorozat — fejezi be cikkét a lap — újra felhívja a figyelmet arra, hogy a kényszeregyességi törvény reformra szorul, a kétéves kiméleti határidő olyan rövid, hogy azzal a tágabb- lelkiismeretű adósok túlgyakran visszaélnek.

nő keresi ház ellen szolgáltatás

Igaz, hogy a kényszer­egyességi eljárásnak ilyen formája nem zárja ki azt, hogy az adós a tervezett 5-éves határidőn belül magánegyesség során rendezze tar­tozásait s ilymódon vágjon eret hi­telezőjén, de mindenesetre igen meg­nehezítené az egyezkedési tárgya­lások folytatását, mert magánegyes­ség csak az összes hitelezők hozzá­járulásával köthető, ami a legtöbb esetben elháríthatatlan akadályokba ütközik. A finn követség tegnapi estélyén a finn közoktatásügyi miniszter né­met nyelven előadást tartott Finn­ország kulturális viszonyairól.

tímár szakáll társkereső

Az estély során magyar nyelven is nyi­latkozott a rádiónak. A miniszter kedden utazik el a fővárosból. Dél- német újság ismerős 5 pengő.

Tartalomjegyzék

Kapható az Egri Keresztény Sajtószövetkezet Könyvkeres­kedésében. A világhírű zon­goraművész továbbra is Svájcban ma­rad.

Zalamegyei Ujság, Zalamegyei Újság Ha a kereszt élőit kalapot emelünk, kalapot kell emelnünk a hősi emlékmű, azok emléke előtt is, akik odaadták a Hazáért, ami legdrágább, életüket. Messze idegenben porladnak elesett hőseink csontjai. Rátért ezután a forradalmi időkre, amikor lelketlen feiforga lók munkájának eredményeképen — nem akarok katonát látni stb.

Takách-Tolvay Józsefet választot­ták meg a Frontharcos Szövetség országos elnökévé. Kérdezze meg orvosát.

ajaccio lány találkozó

Eucharisztikus kongresszusi jelvény 30 fillértől 1 pengőig minden minőségben kapható az Egri Keresztény Sajtószövetkezet könyvkereskedésében.